Гаранция

Shine.bg е оторизиран за продажба и дистрибуция на всички марки в сайта от официалните им представители и вносители в България. Според Закона за Защита на Потребителите /ЗЗП/, всички продукти в Shine.bg са покрити стандартно с 2 години гаранция за физически лица. Гаранцията за юридически лица е със срок от 1 година.

Условия за гаранционно обслужване

Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Shine.bg не носи отговорност и гаранцията не покрива дефекти възникнали в резултат на:

 • повреди, причинени от липса на грижи, неправилно транспортиране, злополука или нормално износване;
 • неправилна експлоатация и механично увреждане - удар, изпускане, надраскване, паднало покритие или други щети, несвързани с фабричен дефект;
 • избледняване, потъмняване или други промени в цвета и блясъка, вследствие на носенето на изделията.

Процедура за предоставяне на гаранционно обслужване

Какво трябва да направите?

 1. Уверете се, че продуктът отговаря на горепосочените условия за гаранционно обслужване и не е с изтекъл гаранционен срок;
 2. Попълнете “Формуляр за връщане и рекламации“ и опишете детайлно проблема;
 3. Подгответе пълния комплект документи, които сте получили при доставката (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта, сертификат и др.);
 4. Опаковайте продукта заедно с документите, по възможност в оригиналната му опаковка, като се уверите, че продуктът е достатъчно защитен, докато се транспортира;
 5. Изпратете продукта:
  - от вашия най-удобен офис на Еконт - до офис на Еконт София Технически Университет;
  - от вашия най-удобен офис на Спиди - до офис на Спиди София - Пазар ТУ.

Транспортните разходи при изпращане на продукт за гаранционно обслужване се поемат от Shine.bg, единствено при условие, че продуктът е изпратен от офис на куриерска фирма Спиди/Еконт до посочените куриерски офиси в точка 5.1 и точка 5.2.

В случай, че продуктът бъде изпратен за гаранционно обслужване до друг адрес, различен от посочения по-горе и/или не бъде изпратен от офис на куриерска фирма Спиди/Еконт, транспортните разходи ще са за сметка на Ползвателя/Потребителя.

В случай на изпратен продукт при неспазване на процедурата за сервизно обслужване на Shine.bg, без формуляр за поправка, с изтекла гаранция, без дефект или неотговарящ на условията за гаранционно обслужване, транспортните разходи в двете посоки ще бъдат за сметка на Потребителя / Ползвателя.

Какво се случва след подадена рекламация?

 • Прием в административен офис
  Shine.bg е длъжен да поддържа регистър на предявените рекламации на стоки. Рекламацията се вписва в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. Прави се видео заснемане на разопаковането на продукта, описва се моментното му състояние и се правят детайлни снимки;
 • Прием в сервиз
  Гаранционният сервиз за различните марки бижута се извършва от мрежа оторизирани сервизни партньори. Дефектният продукт, следва да бъде доставен до съответния сервизен център;
 • Установяване на дефект
  След получаването на продукта в сервизния център, той се диагностицира от сервизните специалисти. Установява се дали има и какъв точно е дефектът, от какво естество е и при нужда, възможните решения се обсъждат с Потребителя. След което се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта;
 • Изпълнение на гаранцията
  Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:
  - ремонт на продукта;
  - частична или цялостна замяна;
  - възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение.
 • Връщане на стоката към клиента
  След привеждането на продукта в изправно състояние, той ще бъде изпратен безплатно по куриер до най-удобния за клиента офис на Еконт / Спиди. Времето за доставка е 48 часа в цялата страна. Възможно е някои населени места да се обслужват по предварително фиксиран от куриера график, в тези случаи доставката може да бъде повече от 48 часа.

Права на потребителите

При несъответствие на стоката потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, съгласно Раздел III „ Средства за защита на потребителите. Право на регресен иск“ от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).

Информация за потребителя от ЗПЦСЦУПС:

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
2. да получи пропорционално намаляване на цената;
3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
2. значимостта на несъответствието, и
3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката; 2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово
съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;
3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

КупиВземи

2 продукта = 7% отстъпка
3 продукта = 10% отстъпка

Не важи за продукти в текущо намаление или част от друга кампания.

Имаш нужда от помощ?
Свържи се с наш консултант:

 • Работно време
  понеделник - петък
  10:00 - 18:00

Здравейте, изберете как да се свържете с нас.